VEDTEKTER NORAK
Vedtektsendringer vedtatt på NORAKs generalforsamling 29.11.2022

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk Rasekattklubb av 1938 (NORAK) som er tilsluttet Norske
Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). NORAK har sitt hovedsete i Oslo og omegn.

§ 2 Formål
NORAK er en klubb for alle kattevenner. Vårt formål er å:

§ 5 Verv
§5 a Styret

§6 Årsmøte

§7 Ekstraordinært årsmøte

§ 8 Valg
Følgende to-årige styreverv velges i partallsår:

§ 9 Klubbens opphør
Klubbens opphør kan skje etter vedtak på to årsmøter med minst en måneds mellomrom og
krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved klubbens opphør bestemmer årsmøtet hvordan
klubbens midler skal anvendes.