Vedtekter pr. 1. desember 2014

 

§ 1

 

NAVN OG FORMÅL

1.1

Norsk Rasekatt Klubb av 1938 (NORAK) er stiftet den 3. juni, 1938 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet Fédération Internationale Féline (FIFe). NORAK er registrert i Frivillighetsregisteret med registreringsnummer XXX XXX XXX.

1.2

NORAK er en klubb for alle kattevenner. Dens formål er å:

 arbeide for og fremme kunnskap om katter og forsvarlig kattehold

 arbeide for og fremme kunnskap om katteraser, og kontrollert avl og oppdrett

 delta i og støtte tiltak som fremmer katter og katteholds status i samfunnet

 samarbeide med andre katteklubber innenfor NRR om felles regelverk for registrering, avl,

 

oppdrett og utstillinger

 holde sine medlemmer løpende oppdatert på de regler og forpliktelser som finnes innenfor

 

NRR- og FIFe-systemene

 ivareta sine medlemmers interesser i NRR, FIFe og andre samarbeidsfora

 

 

§2

 

MEDLEMSKAP

2.1

Medlemskap oppnås av alle som er interessert i klubbens virksomhet og som støtter klubbens formål.

2.2

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens og NRRs lover og utstillingsregler.

2.3

Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved å arbeide for klubben og kattesaken. De opptas etter enstemmig innstilling fra styret på generalforsamlingen med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

2.4

Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubbens arbeid eller dens anseelse, kan suspenderes som medlem av et enstemmig styre i kortere eller lengre tid. Suspenderte medlemmer kan anke suspensjonen inn for generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan oppheve eller opprettholde en suspensjon med alminnelig flertall.

2.5

Suspenderte medlemmer kan foreslås ekskludert fra klubben. Forslag om eksklusjon kan fremsettes for generalforsamlingen av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer for å tre i kraft.

2.6

Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Styret kan også vedta å anse medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen generalforsamlingen som utmeldt. Et medlem som melder seg ut, skal levere tilbake til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens eiendeler.

 

§3

 

GENERALFORSAMLINGEN

3.1

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.

3.2

Generalforsamlingen avholdes hvert år i årets siste kvartal. Dato for generalforsamlingen gjøres kjent for medlemmene minst 6 uker på forhånd.

3.3

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Forslag på kandidater til styreverv sendes valgkomiteen innen samme frist.